آجیلیـــــــــــــ

میدونم دوسداری دوست باهم باشیم ولی قانونش اینه دور باید باشیم..

تاريخ پنج شنبه 28 آذر 1392برچسب:, ساعت 9:28 نويسندهBiTa**| |

بعضیا عددی نبودن!!!!!!!!

ما به توان رسوندیمشونــــ***

تاريخ چهار شنبه 27 آذر 1392برچسب:, ساعت 21:10 نويسندهBiTa**| |

تاريخ چهار شنبه 27 آذر 1392برچسب:, ساعت 20:44 نويسندهBiTa**| |

مــن عــاشــق ایــن دختـــرونگـــی کـــردنــامم ..عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم .. 
 
عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم .. سـت کــردن تاپ و دامنام ..
 
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ..  جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ..  
 
چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم .. بـــهم ریختـــنشون .. چـــیدنشـــون .. و بـــاز دوبـــاره .. 
 
دورهـــمی هـــام با دوستام و پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــند  بلـــند خندیدنــامون ..
 
 کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنــگارنـــگم .. لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی .. 
 
 قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ... گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ..
 

 دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ..  مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ..

 نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ..  نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ ..

 نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم وقتــــی آســــمونشابـــریه .. 

 
 نـــه بـــا .. هـــیچیه هــــیچی ..  دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه 

تاريخ چهار شنبه 27 آذر 1392برچسب:, ساعت 20:15 نويسندهBiTa**| |

 
 
دخترانه بودن را تجربه کنیم یا نکنیم ، می دانیم دنیایشان پر است از صورتی هایی که گاه مانعش می شوند ...
دخترانه بودن را تجربه کنیم یا نکنیم ، می بینیم که دنیای صورتی هاشان گاه به سیاهی تبدیل می شود ...
دخترانه بودن را تجربه کنیم یا نکنیم ، شاهدیم که رویا های صورتی شان چقدر پرواز می کنند ، اما بال هاشان می شکنند ...
برای درکشان لازم نیست صورتی باشیم ... کافیست دنیای صورتی شان را خراب نکنیم ...
 
تاريخ چهار شنبه 27 آذر 1392برچسب:, ساعت 19:57 نويسندهBiTa**| |

قالب ساز